Ootame ühingusse superviisoreid ja coache ning valdkonnast huvitatud inimesi!

ESCÜ liikmena saad

Õppida ja arendada oma professionaalseid oskusi
 • ESCÜ talve- ja suvekoolid
 • ANSE suvekoolid
 • koostööpartnerite (näit. ISCI) poolt korraldatud töötoad ja kursused
 • võimalus luua või liituda estvisiooni grupiga

Kuuluda ning panustada info- ja suhtlusvõrgustikku

 • regulaarsed e-infokirjad liikmete listile
 • üle-euroopalises erialases infovõrgustikus osalemine ANSE kaudu (ANSE GA kohtumised, infovahetus jm)
 • nähtavus ESCÜ kodulehel
 • ESCÜ töögruppides osalemine
 • Valdkonna tutvustamiseks korraldatud üritustel osalemine

TÄISLIIKMENA saad hoida oma teenuse kvaliteeti ja saada tuge ühingult

 • Eetiline õigus pakkuda oma teenuseid superviisorina ja/või coachina
 • ESCÜ superviisori kvaliteedimärgi omandamine kolmeks aastaks, sh eraldi väljatoomine ühingu kodulehel, vastates toodud nõuetele
 • tugi keerulistes kliendijuhtumites (näit juriidiline, moraalne, eetiline nõustamine)
 • ESCÜ juhatuse liikmekandidaadiks nimetamise ja valituks saamise õigus
 • Superviisori kutsega liikmetel ANSE juhatuse liikmekandidaadiks nimetamise ja valituks saamise õigus
 • Hääletusõigus ESCÜ koosolekutel
 • osalusvõimalus ESCÜle tehtud koostööpakkumistes lähtuvalt pakkumise nõuetest
 • ESCÜ liikmete poolt koordineeritud hangetes osalemine lähtuvalt hanke nõuetest
 • võimalus liituda intervisiooni gruppidega läbi ANSE koostöövõrgustiku
 • Mutual Agreement  raames õigus töötada Euroopas superviisorina (ANSE kvaliteedimärk), lähtuvalt haridusest

KUIDA SAADA LIIKMEKS?

Selleks täida kõrvalolev vorm VÕI
saada avaldus ja soovituskiri aadressile info@supervisioon.ee
Võimalik on astuda kaasliikmeks või täisliikmeks. Vastavad tingimused on toodud põhikirjas, mille lugemine on enne avalduse esitamist kohustuslik!
Liikmeks vastu võtmine toimub ühingu koosolekutel, millest antakse liikmeks astuda soovijale teada e-kirja teel.

Liikmemaksude tasumise tähtaeg on 30.03

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing
EE031010002029899002 AS SEB Pank
Selgitus: liikmemaks, aasta, nimi

Astu liikmeks


Palun võtta mind ESCÜ