Töögruppide kaudu on kõikidel liikmetel võimalik panustada valdkonna ning ühingu arengusse. Osad töögrupid on aktiivsemad ja tegutsevad pikaajaliselt, teised on passiivsemad või loodud konkreetse ülesande täitmiseks mingil perioodil.

Iga töögrupiga on soovi korral võimalik liituda. Selleks võta palun ühendust töögrupi juhiga.

Ühing soodustab uute töögruppide teket, mis toetavad valdkonna ja professionaalide arengut või aitavad tuua ellu ühekordseid suursündmusi. Kui leiad endas indu ja kompetentse millegi uue algatamiseks, anna palun endast teada info@supervisioon.ee

ESCÜ suve- ja talvekoolid

Alustas tegevust 2011
Eesmärk: ühingu liikmete omavaheliste kohtumiste ja kogemuste jagamise toetamine, mis soodustab liikmete vahelist koostööd ja professionaalset arengut.
Koordineerib: Natalja Krassilnikova. (nkrassilnikova@gmail.com)
Toimetavad: Reet Rääk, Piret Bristol, Jelena Vilbaum, Marika Saard

Estvisiooni grupid

Loomise aeg 2012
Eesmärk: estvisiooni gruppide loomise toetamine ja nende tegevuse koordineerimine. Vaata rohkem infot siit.
Koordineerib: Natalja Krassilnikova. (nkrassilnikova@gmail.com)

Kvaliteedigrupid

Loomise aeg: 2013
Eesmärk: superviisorite kvaliteedistandardi ajakohasena hoidmine, kvaliteedigruppide registreerimine, koostöö õppekavade töögrupiga. Vaata rohkem infot siit.
Koordineerib ja gruppe registreerib: Piret Bristol (piret@bristol.ee)

Superviisorite väljaõpe / õppekavad

Alustas tegevust 2013
Eesmärk: õppekavade ühingupoolne atesteerimine, nende vastavuse hindamine ANSE ja ICF standarditele. Rohkem infot siin.
Koordineerib: Helena Ehrenbusch (helena@supervisioon.ee)
Toimetavad: Taimi Elenurm, Helve Saat, Kai Rannastu

VATEK töögrupp

ESCÜ liitus VATEKiga 2013. Töögrupina hakkas formuleeruma 2016.
Eesmärk: Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevuste toetamine ja ESCÜ esindatus vaimse tervise tegevustes
Koordineerib: Anne Randväli (anne.randvali@gmail.com)

Tervishoid

Koondus 2017 ESCÜ juubeliaasta kampaania ESCÜ 20: Teeme ära! raames
Eesmärk: supervisiooni tutvustamine ja ühingu tegevuse teadvustamine tervishoiusüsteemis.
Koordineerib: Karin London (tip@tip.ee) ja Karin Härmat (karin.harmat@gmail.com)

Haridus

Taasformuleerus 2017 eesmärgiga arendada koostööd Eesti Õpetajate Liiduga.
Koordineerib: Taimi Elenurm (taimi.elenurm@ttu.ee)
Toimetavad: Helena Ehrenbusch ja Maire Lilleberg

ESCÜ tunnustamise süsteem

Algusaeg: 2016
Eesmärk: ühingu traditsioonide kujundamine, tunnustamisürituste visioon ja ellukutsumine
Koordineerib: Ingrid Tiido (ingrid.tiido@post.com)

 ANSE Journal Eesti esindus

Alustas tööd 2016
Eesmärk: jagada Eesti praktilisi kogemusi ja teoreetilisi uuringuid, toetada ANSE journal ilmumist ja arengut
Koordineerivad: Tiina Merkulejeva (tiina.merkuljeva@isci.ee) ja Helena Ehrenbusch

ESCÜ nõukoda

Kutsuti ellu 2016
Eesmärk: toetada tegevjuhatust, pakkuda olulisi teemasid ühingus teostamiseks, nõuandev kogu kriisiolukordades
Nõukoda moodustub ESCÜ varasemate juhatuste liikmetest.

Eetika töörühm

Alsutas tegevust 2018
Eesmärk: ESCÜ eetikakoodeksi väljatöötamine
Koordineerib: Liisa Raudsepp (liisaraudsepp@gmail.com)
Liikmed: Urve Uusberg, Tiina Merkuljeva, Helena Ehrenbusch, Kaidi Peets

MINEVIKUS TOIMETANUD TÖÖGRUPID

ESCÜ 20. JUUBELISÜNDMUSED

Juubeliaasta sündmuste genereerimine ja koordineerimine. Tegutsemisaeg: 2016-2018
Toimetavad: Jelena Vilbaum, Karin Härmat, ESCÜ juhatus, ESCÜ nõukoda

ESCÜ 20 juubelikampaania: Teeme Ära

Tasuta supervisiooniseminarid erinevates valdkondades, et luua koostöösuhteid, tuua ESCÜ pildile, teadvustada supervisiooni ja selle võimalusi.

HARIDUS
Koordineerib Piret Bristol.
Toimusid
– supervisiooniseminarid Riigigümnaasiumide Suvepäevadel Kärdlas 25.08.2017 (Karin Härmat, Helena Ehrenbusch, Krista Habakukk),
– 24.augustil Kuressaares Saare maakonna hariduskonverents „Merest kantud tarkus“, kus supervisiooni ja coahingu kasutamist hariduses käisid tutvustamas Ingrid Tiido ja Kai Rannastu,
– supervisiooni töötuba Viljandimaa haridustöötajatele (30.11.2017, Elo Paap ja Marika Saard)

MEDITSIIN (jätkub ka peale juubeliaastat)
Koordineerib Karin London
Toimusid
– osalemine Tartus kliinilisel konverentsil supervisiooni blokiga 6.02.2018,
– viidi läbi aktiivne töötuba/seminar ESCÜ kevadkoolis eesmärgiga läbi mõelda strateegilised sammud  tervishoiu suunal.

 

Kutsestandard

Algusaasta 2015
Eesmärk: superviisorite kutsestandardi loomine, mis on seotud superviisorite koolitamise õppekavaga ja kutse-kvaliteedisüsteemiga.
Grupp osales koos mentorite ja coachide eriala organisatsioonidega Kutsekoja ümarlaudadel 2016/2017. Arutelude tulemusel otsustati, et ühing ei vaja sellisel kujul kutsestandardit. Otsus: kinnitada ühingu sisene kvaliteedistandard. Hea tulemus: esimesed tõhusad koostöökohtumised kolleegidega valdkonnas.
Koordineeris: Tiina Merkulejeva

Superviisori kvaliteedistandard

Loomise aeg: 2013
Eesmärk: superviisorite kvaliteedistandardi koostamine, kvaliteedigruppide registreerimine, ANSE Mutual Recgonitioni ülesannetega tegelemine (sh eetikakoodeks) ja koordineerimine, koostöö õppekavade töögrupiga. Standard kinnitati 11.2017 ühingu üldkoosolekul.
Koordineeris: Piret Bristol

Konveretsid

Eesmärk: süsteemne olemasolu valdkonnapõhistel konverentsidel, konverentside korraldamine.
Koordineerisid: Piret Bristol, Kreet Aun

GRUPID, MIS OOTAVAD TEOSTAJAID

Coaching 

Koondus aastal 2016, järjepidevalt ei ole tegutsenud.
Eesmärk: coaching/coachid ja supervisiooniühing (täisliikme staatus, koostöö erialaorganisatsioonidega, kvaliteedistandardid jm aktuaalne)

Meedia ja turundus

Esmakordne kogunemine aastal 2016. Järjepidevust ei ole tekkinud.
Eesmärk: süsteemne ESCÜ esitlus ja nähtavaks tegemine avalikkuse ees, kommunikatsioon.

Mutual agreement – Taimi Elenurm (2017/2018)

Uued kohanejad ehk ESCÜ mentorid

Kodulehe arendamine