ECVision ehk EUROOPA SUPERVISIOONI JA COACHINGU PÄDEVUSRAAMISTIK

on leitav siit: ECVision_kompetentsi_raamistik_eestik.

*********

ESCÜ KVALITEEDISTANDARD

Eesmärk

 • (supervisiooni)valdkonna arengu tagamine

 • teenuse kvaliteedi tagamine

 • superviisori järjepideva professionaalse arengu hoidmine ja järgimine

Kvaliteeditaseme omandanud superviisorid/coachid on toodud eraldi välja ESCÜ kodulehel, neid soovitab ESCÜ superviisorite/coachidena oma koostööpartneritele, neil on õigus osaleda hangetes.

 Kvaliteeditaseme taotlemise protseduuri kirjeldus

Alustamine

Kvaliteeditaseme taotlemine on vabatahtlik. Selle taotlemiseks moodustavad 3 superviisorit/coachi omal algatusel kvaliteedigrupi. Ühte kvaliteedigruppi võivad kuuluda erinevat taset taotlevad superviisorid/coachid.
Iga superviisor/coach annab grupi moodustamisel teistele grupi liikmetele teada, millist taset ta soovib taodelda (taodeldava taseme muutmine protsessi jooksul ei ole lubatud) ja esitab eelnevalt oma professionaalse portfoolio teistele tutvumiseks.
Grupi moodustamisest, taodeldavatest tasemetest ja tegutsemise kuupäevadest teavitatakse ESCÜ juhatust (piret@bristol.ee).

Sisu

Grupi tööperioodi kestus on maksimaalselt 4 kuud.
Soovitav on igale grupi liikmele anda enesereflektsiooniks  aega vähemalt 3 tundi. Fookuses on korraga üks grupi liige.
Superviisor tõendab enda vastavust taodeldavale tasemele lähtuvalt kvaliteedinõuetest, sh kirjeldab oma eetilisi ja filosoofilisi põhimõtteid, sisulist tööd superviisorina, ühte kliendiprotsessi, vastab grupiliikmete küsimustele (vt eri tasemete konkreetsed nõuded alltoodud tabelis).
Töö- ja õppekogemuse tõendamisel eelistab ESCÜ usaldussuhet nii kvaliteedigrupis kui juhatuses. Kahtluste tekkimise korral on grupi liikmetel või juhatusel õigus paluda superviisoril esitada vastavaid kirjalikke tõendeid.
Otsuse superviisori/coachi vastavusest taodeldud tasemele teevad kvaliteedigrupi teised liikmed konsensuse alusel. Erimeelsuste korral grupiliikmete vahel kvaliteeditaseme ettepanekut ei grupis kinnitatata. Keeruliste või mitmeti tõlgendatavate küsimuste puhul palume pöörduda ESCÜ juhatuse poole.

Lõpetamine

Kohtumiste lõppedes esitab grupp superviisorite taodeldud ja nõuetele vastanud kvaliteeditasemete ettepanekud ESCÜ juhatusele kinnitamiseks.
Kvaliteeditaseme kehtivus on 3 aastat arvates kinnitamisotsusest juhatuses. Kvaliteeditaset on võimalik uuendada või muuta soovitavalt kolme aasta möödumisel.

Kvaliteedigrupi koosseis on ühekordne! Samuti soovitab ESCÜ kvaliteedisüsteemi töögrupp vältida kvaliteedigrupi moodustamist igapäevaselt koos töötavate kolleegidega, et tagada usaldusväärsus kvaliteeditaseme taotlemisel. ESCÜ juhatusel on õigus paluda kvaliteedigrupi koosseisu muuta lähtuvalt eelnevast.

KVALITEEDITASEMETE NIMETUSED JA NÕUDED

Superviisor/coach

6. TASE

Superviisor/coach

7. TASE

Superviisor/coach

8. TASE

 Kirjeldus Vastab alltoodud kvaliteedinõuetele, on praktiseerinud superviisorina järjepidevalt (vähemalt 1 aasta jooksul väljaõppe lõpetamisest ja diplomi saamisest), täiendab ennast erialaselt Vastab alltoodud kvaliteedinõuetele, on praktiseerinud järjepidevalt (superviisorina töötamise kogemus vähemalt 3 viimast aastat väljaõppe lõpetamisest ja diplomi saamisest), täiendab ennast erialaselt, arendab valdkonda Vastab alltoodud kvaliteedinõuetele, on praktiseerinud järjepidevalt (superviisorina töötamise kogemus vähemalt 8 aastat viimast aastat väljaõppe lõpetamisest ja diplomi saamisest), täiendab ennast erialaselt, arendab valdkonda, superviseerib/koolitab/õpetab superviisoreid/coache/mentoreid või sarnase eriala esindajaid
Superviisori/coachi väljaõppe diplom (vastavuses ANSE ja ESCÜ väljaõppe standardiga)

x

x

x

ESCÜ liikmemaksu tasumine

x x

x

Töötamine ESCÜ põhikirja ja ANSE eetikaraamistiku  järgi

x

x

x

Erialastel koolitustel osalemine

x

x

x

ESCÜ ja/või ANSE konverentsidel ja/või koolitustel osalemine (sh suve ja talvekoolid)

x

x

x

Dokumenteeritud supervisiooniprotsesside juhtimine (astronoomiline tund)

sh nii individuaalsed kui grupisupervisioonid

Vähemalt 50 tundi aasta jooksul, väljaõppe lõpetamisest

Vähemalt 150 tundi viimase 3 aasta jooksul, vähemalt 10 klienti

Vähemalt 800 tundi viimase 8 aasta jooksul, vähemalt 25 klienti

Superviisori kirjalikult vormistatud portfoolio, mis sisaldab (miinimumnõuded):

 • Fikseeritud töötunnid, koolitused jm dokumendid
 • Erialased filosoofilised põhimõtted/metoodilised valikud
 • Peamised tööriistad
 • Professionaalse arenguga seonduv eneserefleksioon
 • Kliendigruppide analüüs
 • Ühe enda poolt valitud klienditöö kirjalik analüüs/refleksioon

x

x

x

Dokumenteeritud metasupervisiooni protsess

 • Estvisiooni grupp (lähtuvalt ESCÜ nõuetest) JA/VÕI
 • Intervisiooni grupp (sh Baltvisioon) (lähtuvalt ANSE nõuetest) JA/VÕI
 • Isiklik regulaarne individuaalse supervisiooni- või teraapiaprotsess

x

x

x

Punktide arv lähtuvalt panuse kaalukusest

 • ESCÜ aktiivses töögrupis panustamine vähemalt 1 aasta jooksul (15)
 • ESCÜ tegevusse oluline panustamine kindla projekti raames (15)
 • ESCÜ juhatuse tegevuses osalemine vähemalt 1 aasta jooksul (25)
 • ANSE projekti tegevuses osalemine vähemalt 1 aasta (20)
 • ANSE juhatuse tegevuses osalemine vähemalt 1 aasta jooksul (25)
 • Töötoa läbiviimine supervisiooni/coachingu teemal (10)
 • Supervisiooni tutvustava kursuse läbiviimine mõnes kõrgkoolis (pikkus min 1 smester) (10-15)
 • Supervisiooni väljaõppes külalislektorina töötamine (10-15)
 • Supervisiooni väljaõppes põhiõppejõuna töötamine (20-30)
 • Õppesuperviisorina tegutsemine (20)
 • Professionaalses blogis artikkel supervisioonist/coachingust (5-10)
 • Konverentsil ettekandega esinemine supervisiooni/coachingu teemal (5-15)
 • Avalikus meedias artikkel supervisioonist/coachingust (10)
 • Erialase avalikult avaldatud töövahendi koostamine (10-15)
 • Teadusajakirjas artikkel supervisioonist/coachingust (30)
 • Raamat supervisiooni/coaching teemal (50)
 • Muu supervisiooni/coachingu alane tegevus (…)
10p  20p

40p

 

Kinnitatud 17. november 2017, ESCÜ üldkoosolekul.