Coaching on kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud struktureeritud koostöö, mis võib toimuda ühekordselt või protsessina. Coaching sobib igale inimesele, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber.

Coachingu eesmärke

 • takistusi seljatades liikuda eesmärgi poole

 • saavutada soovitud tulemusi

 • õpetada inimest kasutama oma resursse kõige efektiivsemal ja parimal viisil

 • juhtida muudatusi elutervelt

 • inspireerida, tekitada sisemist jõudu ja tasakaalu.

Coachingu tulemusel inimene

 • teeb enda tööd tulemuslikumalt

 • kasutab enda oskuseid teadlikumalt ja efektiivsemalt

 • teeb oma tööd tõhusalt ja jätkusuutlikult

Coach on eriväljaõppega spetsialist, kelle haridus, kogemused, tase vastavad ESCÜ, ICF, EMCC või sarnase ühenduse poolt määratletud (rahvusvahelistele) standartitele.

Professionaalset coachi kasutavad enamasti nii äri  – kui ka avaliku sektori  juhid, eksperdid ja võtmetöötajad, kuid see nõustamismeetod sobib igale inimesele.
Coach aitab juhtidel paremini toime tulla inimeste ja protsesside juhtimisega ja ekspertidel panustada enda töösse parimal võimalikul viisil.
Ka supervisioonis kasutatakse coachingut tihtipeale ühe tööosana.

Juhtide coaching

Tihtipeale vajavad juhid enda kõrvale coachi  selleks, et treenida inimeste juhtimisega seotud oskuseid ja olla läbi selle tulemuslikum oma töös. Coach on ühtlasi  neutraalne spetsialist, kes peegeldab ja abistab juhti tema igapäevatöös ja tegemistes – aidates tal märgata erinevaid mustreid ja vaatenurki.

Coaching meeskonnas

Meeskonnas on coach abiks nii tiimi koostöö tõhustamisel  ja -kultuuri kujundamisel kui ka muudatuste juhtimisel.

Tüüpilised teemad meeskonnacoachingus  on infovahetus, rollid ja tööjaotus, koostööoskused ja konfliktid – kuid coach lähtub alati meeskonna individuaalsest vajadusest.

Coachiv juhtimisstiil

Juhid õpivad ise oma igapäevses töös kasutama coachingu meetodeid ja vahendeid selleks, et toetada oma töötajate arengut ja  tõsta tööefektiivsust.

Coachivat juhtumisstiili kasutav juht kasvatab töötajates eneseusku, motivatsiooni ning inimesi toetades ja neisse uskudes on ta ka ise seeläbi parem juht.

Coachivaid juhtimismeetodeid saab õppida nii enda isikliku coachi abil kui ka  spetsiaalsetes väljaõpetes.

GROW mudel

Üks laiemalt levinud coachingu mudel on GROW mudel. Mudeli väljatöötamisele on olulise panuse andnud Graham Alexander ja Sir John Whitmore.

GROW mudelit rakendatavase sageli eesmärkide saavutamiseks ning probleemide lahendamiseks, aga aina laialdasemalt ka muude teemadega tegelemiseks.

GROW on akronüüm sõnadest Goal, Reality, Options ja Way Forward/Wrap Up.

 • Goal (Eesmärk) – eesmärgi seadmine

 • Reality (Reaalsus) – Hetkeolukorra ja ressursside kaardistamine


 • Options (Võimalused) – Eesmärgi saavutamise võimaluste

 • Way Forward/Wrap Up (Tegevusplaan) – Tegevusplaani koostamine (kes teeb mida, mis ajaks ja kellega koos)