Ootame ühingusse superviisoreid ja coache ning valdkonnast huvitatud inimesi!

ESCÜ liikmena saad

Õppida ja arendada oma professionaalseid oskusi
 • ESCÜ talve- ja suvekoolid
 • ANSE suvekoolid
 • koostööpartnerite (näit. ISCI) poolt korraldatud töötoad ja kursused
 • võimalus luua või liituda estvisiooni grupiga
 • kvaliteetsed erialased väljaõppeprogrammid

Kuuluda ning panustada info- ja suhtlusvõrgustikku

 • kuuluvus professionaalsetesse ühendustesse ANSE, VATEK
 • regulaarsed e-infokirjad liikmete listile
 • üle-euroopalises erialases infovõrgustikus osalemine ANSE kaudu (ANSE GA kohtumised, infovahetus jm)
 • nähtavus ESCÜ kodulehel
 • õigus kasutada ESCÜ ja ANSE logo oma kodulehel
 • ESCÜ töögruppides osalemine
 • Valdkonna tutvustamiseks korraldatud üritustel osalemine

TÄISLIIKMENA saad hoida oma teenuse kvaliteeti ja saada tuge ühingult

 • Eetiline õigus pakkuda oma teenuseid superviisorina ja/või coachina
 • ESCÜ superviisori kvaliteedimärgi omandamine kolmeks aastaks, sh eraldi väljatoomine ühingu kodulehel, vastates toodud nõuetele
 • tugi keerulistes kliendijuhtumites (näit juriidiline, moraalne, eetiline nõustamine)
 • ESCÜ juhatuse liikmekandidaadiks nimetamise ja valituks saamise õigus
 • Superviisori kutsega liikmetel ANSE juhatuse liikmekandidaadiks nimetamise ja valituks saamise õigus
 • Hääletusõigus ESCÜ koosolekutel
 • osalusvõimalus ESCÜle tehtud koostööpakkumistes lähtuvalt pakkumise nõuetest
 • ESCÜ liikmete poolt koordineeritud hangetes osalemine lähtuvalt hanke nõuetest
 • võimalus liituda intervisiooni gruppidega läbi ANSE koostöövõrgustiku
 • Mutual Agreement  raames õigus töötada Euroopas superviisorina (ANSE kvaliteedimärk), lähtuvalt haridusest

KUIDA SAADA LIIKMEKS?

Täida kõrvalolev vorm järgides juhiseid ja viiteid.
TÄISLIIKMEKS saamise eelduseks on rahvusvahelistele standarditele* vastav superviisori (väljaõpe min. 300h) ja/või coachi (väljaõpe min 128h) diplom, tunnistus või sertifikaat, millel on toodud välja viide eriala nimetusele (superviisor ja/või coach)
KAASLIIKMEKS võib astuda inimene, kes soovib toetada ESCÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmist ja/või õpib supervisiooni või coachingu väljaõppes.

Järgnevad juhised saabuvad e-kirja teel lähima nädala jooksul.
Liikmeks vastu võtmine toimub ühingu üldkoosolekul.
Erandjuhtumite puhul otsustab liikmelisuse ESCÜ juhatus.

Liikmemaksude tasumine toimub arve alusel. Tähtaeg 30.märts igal aastal

* ANSE, ICF, EMCC

Astu liikmeks


  Palun võtta mind ESCÜ