Ootame ühingusse superviisoreid ja coache ning valdkonnast huvitatud inimesi!

ESCÜ liikmena saad

Õppida ja arendada oma professionaalseid oskusi
 • ESCÜ talve- ja suvekoolid
 • ANSE suvekoolid
 • koostööpartnerite (näit. ISCI) poolt korraldatud töötoad ja kursused
 • võimalus luua või liituda estvisiooni grupiga
 • kvaliteetsed erialased väljaõppeprogrammid

Kuuluda ning panustada info- ja suhtlusvõrgustikku

 • kuuluvus professionaalsetesse ühendustesse ANSE, VATEK
 • regulaarsed e-infokirjad liikmete listile
 • üle-euroopalises erialases infovõrgustikus osalemine ANSE kaudu (ANSE GA kohtumised, infovahetus jm)
 • nähtavus ESCÜ kodulehel
 • õigus kasutada ESCÜ ja ANSE logo oma kodulehel
 • ESCÜ töögruppides osalemine
 • Valdkonna tutvustamiseks korraldatud üritustel osalemine

TÄISLIIKMENA saad hoida oma teenuse kvaliteeti ja saada tuge ühingult

 • Eetiline õigus pakkuda oma teenuseid superviisorina ja/või coachina
 • ESCÜ superviisori kvaliteedimärgi omandamine kolmeks aastaks, sh eraldi väljatoomine ühingu kodulehel, vastates toodud nõuetele
 • tugi keerulistes kliendijuhtumites (näit juriidiline, moraalne, eetiline nõustamine)
 • ESCÜ juhatuse liikmekandidaadiks nimetamise ja valituks saamise õigus
 • Superviisori kutsega liikmetel ANSE juhatuse liikmekandidaadiks nimetamise ja valituks saamise õigus
 • Hääletusõigus ESCÜ koosolekutel
 • osalusvõimalus ESCÜle tehtud koostööpakkumistes lähtuvalt pakkumise nõuetest
 • ESCÜ liikmete poolt koordineeritud hangetes osalemine lähtuvalt hanke nõuetest
 • võimalus liituda intervisiooni gruppidega läbi ANSE koostöövõrgustiku
 • Mutual Agreement  raames õigus töötada Euroopas superviisorina (ANSE kvaliteedimärk), lähtuvalt haridusest

KUIDA SAADA LIIKMEKS?

Täida kõrvalolev vorm järgides juhiseid ja viiteid.
TÄISLIIKMEKS saamise eelduseks on rahvusvahelistele standarditele* vastav superviisori (väljaõpe min. 300h) ja/või coachi (väljaõpe min 128h) diplom, tunnistus või sertifikaat, millel on toodud välja viide eriala nimetusele (superviisor ja/või coach)
KAASLIIKMEKS võib astuda inimene, kes soovib toetada ESCÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmist ja/või õpib supervisiooni või coachingu väljaõppes.

Järgnevad juhised saabuvad e-kirja teel lähima nädala jooksul.
Liikmeks vastu võtmine toimub ühingu üldkoosolekul.
Erandjuhtumite puhul otsustab liikmelisuse ESCÜ juhatus.

Uus liige võib soovi korral osaleda uue liikme sisseelamisprogrammis, mille tutvustuse leiad SIIT. See aitab orienteeruda ühingus, selle võimalustes, tutvuda teiste liikmetega, leida endale sobiv nišš või tegevus ühingus.

Liikmemaksude tasumine toimub arve alusel. Tähtaeg 30.märts igal aastal

* ANSE, ICF, EMCC

Astu liikmeks


  Palun võtta mind ESCÜ