Kohustuslik osa – koosneb 3-st sissejuhatavast kohtumisest
❖ Sissejuhatus
Üldine info ja ülevaade ESCÜ tegevusest ja ühingus toimuvast, läbiviija Mentorprogrammi koordinaator või ühingu juhatuse liige
❖ Eetika
Eetikakomisjoni tutvustus ja eetika üldpõhimõtted supervisiooni ja/või coachi töös, läbiviija ESCÜ Eetikakomisjoni
❖ Kvaliteedistandardid
Kvaliteedistandardeid, nende algupära ja eesmärke ning taseme taotlemise tingimusi tutvustab kvaliteedigruppide koordinaator

Valikuline osa
❖ Huvipakkuvad ühinguga seotud teemad
Teemad, mille kohta uus liige soovib täpsemat infot
➢ Teemade näited:
■ VATEK, vaimse tervise liikumine ja ESCÜ roll selles
■ ANSE Journal ning teadusuuringud
■ Estvisiooni grupid
■ Lugemisklubid
■ ESCÜ koolid
■ ESCÜ juhatus ja nõukoda
■ Supervisiooni väljaõpe ja erinevad superviisorite/coachide koolkonnad Eestis
■ ESCÜ töögrupid, kus valdkondade juhid tutvustavad lähemalt oma
töögrupi tegevust

Personaalne mentorlus
Mentorluse suuna määravad mentor ja mentee vastastikusel kokkuleppel
➢ Personaalseks mentorluseks koostatakse mentorite nimekiri, kes on andnud nõusoleku ja valmis sellealast tuge pakkuma
➢ Personaalse mentorluse eeldatav kestus on 1 kuu kuni 1 aasta
➢ Teemade näited:
■ Eelarve ja oma tööhinna arvutamine
■ Enesereklaam & turundamine
■ Klientide leidmine
Online, Zoom kohtumised
■ Refleksioon ja reflekteeriv õppimine