ESCÜ KVALITEEDISTANDARDID & KVALITEEDITASEME TAOTLEMINE

Rahvuslike superviisori ja coachi kvaliteedistandardite väljatöötamiseks kutsus ESCÜ kokku töögrupi, mis tegutses aastatel 2013-2016.

Infot jagab ja valdkonna tööd koordineerib: Piret Bristol

Gruppide registreerimine: piret@bristol.ee ja info@supervisioon.ee

Eesmärk

 • superviisori ja/või coachi järjepideva professionaalse arengu hoidmine ja järgimine

 • teenuse kvaliteedi tagamine

 • supervisiooni ja coachingu valdkonna arengu toetamine

Kvaliteeditaseme omandanud superviisorid ja coachid on toodud eraldi välja ESCÜ kodulehel, neid soovitab ESCÜ oma koostööpartneritele, neil on õigus osaleda vastavates hangetes.

Kvaliteeditaseme taotlemise protseduuri kirjeldus

Alustamine

Kvaliteeditaseme taotlemine on vabatahtlik. Selle taotlemiseks moodustavad 3 ESCÜ täisliikme staatuses olevat superviisorit ja/või coachi omal algatusel kvaliteedigrupi. Ühte kvaliteedigruppi võivad kuuluda erinevat taset taotlevad superviisorid/coachid.
Iga superviisor ja/või coach annab grupi moodustamisel teistele grupi liikmetele teada, millist taset ta soovib taodelda (taodeldava taseme muutmine protsessi jooksul ei ole lubatud) ja esitab vähemalt üks nädal enne oma esitlust portfoolio teistele tutvumiseks.
Grupi moodustamisest, taodeldavatest tasemetest ja grupi lõpetamise kuupäevadest teavitatakse ESCÜ juhatust (info@supervisioon.ee) ja kvaliteedivaldkonna koordinaatorit (Piret Bristol).

Sisu

Grupi tööperioodi kestus on maksimaalselt 4 kuud.
Soovitav on igale grupi liikmele anda portfoolio tutvustamiseks ja enesereflektsiooniks  aega vähemalt 3 tundi. Fookuses on korraga üks grupi liige.
Superviisor ja/või coach tõendab enda vastavust taodeldavale tasemele lähtuvalt kvaliteedinõuetest, sh kirjeldab oma eetilisi ja filosoofilisi põhimõtteid, sisulist tööd superviisorina, ühte kliendiprotsessi, vastab grupiliikmete küsimustele (vt eri tasemete konkreetsed nõuded alltoodud tabelis).
Töö- ja õppekogemuse tõendamisel eelistab ESCÜ usaldussuhet nii kvaliteedigrupis kui juhatuses. Kahtluste tekkimise korral on grupi liikmetel või juhatusel õigus paluda superviisoril/coachil esitada vastavaid kirjalikke tõendeid.
Otsuse superviisori ja/või coachi vastavusest taodeldud tasemele teevad kvaliteedigrupi teised liikmed üksmeelse otsuse alusel. Erimeelsuste korral grupiliikmete vahel kvaliteeditaseme ettepanekut ei grupis kinnitatata. Keeruliste või mitmeti tõlgendatavate küsimuste puhul palume pöörduda ESCÜ juhatuse poole.

Lõpetamine

Kohtumiste lõppedes esitab grupp superviisorite ja /või coachide taodeldud ja nõuetele vastanud kvaliteeditasemete ettepanekud ESCÜ juhatusele kinnitamiseks.  ESCÜ väljastab
kvaliteeditaseme kohta elektroonilise tõendi vastava soovi korral. Kvaliteeditaseme kehtivus on 4 aastat arvates grupi lõpetamise kuupäevast. Kvaliteeditaset on võimalik uuendada või muuta mitte varem kui kolme aasta möödumisel.

Kvaliteedigrupi koosseis on ühekordne. ESCÜ kvaliteedisüsteemi töögrupp soovitab vältida kvaliteedigrupi moodustamist igapäevaselt koos töötavate kolleegidega, et tagada usaldusväärsus kvaliteeditaseme taotlemisel. Lähtuvalt eelnevast on ESCÜ juhatusel õigus paluda kvaliteedigrupi koosseisu muuta.

KVALITEEDITASEMETE NIMETUSED JA NÕUDED

superviisor ja/või coach

6. tase

superviisor ja/või coach

7. tase

superviisor ja/või coach

8. tase

 Kirjeldus Vastab alltoodud kvaliteedinõuetele, on praktiseerinud superviisori ja/või coachina järjepidevalt (vähemalt 1 aasta jooksul väljaõppe lõpetamisest ja tunnistuse/diplomi saamisest), täiendab ennast erialaselt Vastab alltoodud kvaliteedinõuetele, on praktiseerinud järjepidevalt (superviisori ja/või coachina töötamise kogemus vähemalt 3 viimast aastat väljaõppe lõpetamisest ja tunnistuse/diplomi saamisest), täiendab ennast erialaselt, arendab valdkonda Vastab alltoodud kvaliteedinõuetele, on praktiseerinud järjepidevalt (superviisori ja/või coachina töötamise kogemus vähemalt 8 aastat viimast aastat väljaõppe lõpetamisest ja tunnistuse/diplomi saamisest), täiendab ennast erialaselt, arendab valdkonda, superviseerib ja/või koolitab jsuperviisoreid, coache, mentoreid või sarnase eriala esindajaid
Superviisori ja/või coachi väljaõppe tunnistus/diplom, mis on vastavuses ANSE ja ESCÜ väljaõppe standardiga (superviisor ja coach) või ICF, EMCC akrediteeringute tasemete nõuetega (coach)

x

x

x

ESCÜ liikmemaksu tasumine

x x

x

Töötamine ESCÜ põhikirja ja eetikajuhiste järgi

x

x

x

Erialastel koolitustel, konverentsidel osalemine (sh ESCÜ kevad- ja sügiskoolid, erialaühingute koolitused)

x

x

x

Dokumenteeritud supervisiooniprotsesside juhtimine või coachingu sessioonide läbiviimine (astronoomiline tund)

sh nii individuaalsed tööd kui grupiprotsessid

Vähemalt 50 tundi aasta jooksul, väljaõppe lõpetamisest Vähemalt 150 tundi viimase 3 aasta jooksul, vähemalt 10 klienditöö protsessi Vähemalt 800 tundi viimase 8 aasta jooksul, vähemalt 25 klienditöö protsessi
Superviisori ja/või coachi kirjalikult vormistatud portfoolio, mis sisaldab (miinimumnõuded):

 • Fikseeritud töötunnid, koolitused jm dokumendid
 • Erialased filosoofilised põhimõtted/metoodilised valikud
 • Peamised tööriistad
 • Professionaalse arenguga seonduv eneserefleksioon
 • Kliendigruppide analüüs
 • Ühe enda poolt valitud klienditöö kirjalik analüüs/refleksioon
x x x
Portfoolio sisaldab refleksiooni õpetamise kogemusest

x

Dokumenteeritud metasupervisiooni protsess (vajalik 1 loetelust)

 • Estvisiooni grupp (lähtuvalt ESCÜ nõuetest)
 • Intervisiooni grupp (lähtuvalt ANSE nõuetest)
 • Isiklik regulaarne individuaalse supervisiooni- või teraapiaprotsess

x

x

x

Punktide arv lähtuvalt panuse kaalukusest

 • ESCÜ aktiivses töögrupis panustamine vähemalt 1 aasta jooksul (15)
 • ESCÜ tegevusse oluline panustamine kindla projekti raames (15)
 • ESCÜ juhatuse tegevuses osalemine vähemalt 1 aasta jooksul (25)
 • ANSE projekti tegevuses osalemine vähemalt 1 aasta (20)
 • ANSE juhatuse tegevuses osalemine vähemalt 1 aasta jooksul (25)
 • Töötoa läbiviimine supervisiooni/coachingu teemal (10)
 • Supervisiooni või coachingut tutvustava kursuse läbiviimine mõnes kõrgkoolis (pikkus min 1 smester) (10-15)
 • Supervisiooni ja/või coachingu väljaõppes külalislektorina töötamine (10-15)
 • Supervisiooni ja/või coachingu väljaõppes põhiõppejõuna töötamine (20-30)
 • Õppesuperviisorina tegutsemine (20)
 • Professionaalses blogis artikkel supervisioonist/coachingust (5-10)
 • Konverentsil ettekandega esinemine supervisiooni/coachingu teemal (5-15)
 • Avalikus meedias artikkel supervisioonist/coachingust (10)
 • Erialase avalikult avaldatud töövahendi koostamine (10-15)
 • Teadusajakirjas artikkel supervisioonist/coachingust (30)
 • Raamat supervisiooni/coachingu teemal (50)
 • Osalemine ESCÜ lugemisklubis vähemalt 1 aasta
  jooksul (5-10)
 • Muu supervisiooni/coachingu alane tegevus (…)
10p  20p

40p

 

Kinnitatud 17. november 2017, ESCÜ üldkoosolekul

Üle vaadatud ja täiendatud töögrupi poolt 21.01.2020 ja kinnitatud ESCÜ üldkoosolekul 27.03.2020

Järgmine ülevaatamine 2025 või lähtuvalt vajadusest.

ECVision ehk EUROOPA SUPERVISIOONI JA COACHINGU PÄDEVUSRAAMISTIK eesti keeles

on leitav siit