Tervishoiu töögrupp

Koondus aastal 2017 ESCÜ juubeliaasta kampaania ESCÜ 20: Teeme ära! raames
Eesmärk: supervisiooni tutvustamine ja ühingu tegevuse teadvustamine tervishoiusüsteemis
Koordineerib: Allan Kaljakin (allan.kaljakin@gmail.com)

 Hariduse töögrupp

ESCÜ hariduse töögrupp panustab Eesti haridussüsteemi muudatuste elluviimisesse läbi supervisiooni populariseerimise. Töögrupi eesmärk on supervisiooni teenuse tutvustamine ja erinevate osapoolte koostöö tekitamine ja hoidmine.
Koordineerib: Evelyn Soidla (evelyn.soidla@gmail.com)

Terminoloogia töögrupp

Töögrupp on kutsutud ellu, et koostöö EKIga sõnastada ja lisada meie eriala terminoloogia EKI sõnastikesse, näit. võõrsõnade leksikoni ja õigekeelsus sõnaraamatusse. Töö sai alguse aastal 2020, kuigi idee on olnud aktuaalne juba aastast 2016.

Koordineerib Helena Ehrenbusch (helena@supervisioon.ee)

TEGEVUSE LÕPETANUD TÖÖGRUPID

ESCÜ 20
Juubeliaasta sündmuste ja meediakampaania “Teeme Ära!” koordineerimine. Tegutsemisaeg: 2016-2018
Vedasid: ESCÜ juhatus ja nõukoda, Jelena Vilbaum, Karin Härmat

Tegevusi
– supervisiooniseminarid Riigigümnaasiumide Suvepäevadel Kärdlas 25.08.2017 (Karin Härmat, Helena Ehrenbusch, Krista Habakukk),
– 24.augustil Kuressaares Saare maakonna hariduskonverents „Merest kantud tarkus“, kus supervisiooni ja coahingu kasutamist hariduses käisid tutvustamas Ingrid Tiido ja Kai Rannastu,
– supervisiooni töötuba Viljandimaa haridustöötajatele (30.11.2017, Elo Paap ja Marika Saard)
– osalemine Tartus kliinilisel konverentsil supervisiooni blokiga 6.02.2018,
– viidi läbi aktiivne töötuba/seminar ESCÜ kevadkoolis eesmärgiga läbi mõelda strateegilised sammud  tervishoiu suunal.

Meedia ja turundus
Tegutses 2016-2018. Eesmärk: süsteemne ESCÜ esitlus ja nähtavaks tegemine avalikkuse ees, kommunikatsioon. Juubeliaasta sündmused ja nende kajastamine meedias.

Coaching
Tegutses 2016-2018. Eesmärk: coaching/coachid ja supervisiooniühing (täisliikme staatus, koostöö erialaorganisatsioonidega, kvaliteedistandardid jm aktuaalne). Tehtud: coachide vastuvõtmine ühingu täisliikmeks – põhimõtete kinnitamine üldkoosolekul.

Kutsestandard
Eesmärk: superviisorite kutsestandardi loomine, mis on seotud superviisorite koolitamise õppekavaga ja kutse-kvaliteedisüsteemiga. Algusaasta 2015
Grupp osales koos mentorite ja coachide eriala organisatsioonidega Kutsekoja ümarlaudadel 2016/2017. Arutelude tulemusel otsustati, et ühing ei vaja sellisel kujul kutsestandardit. Otsus: kinnitada ühingu sisene kvaliteedistandard. Hea tulemus: esimesed tõhusad koostöökohtumised kolleegidega valdkonnas. Koordineeris: Tiina Merkulejeva

Superviisori kvaliteedistandard
Eesmärk: superviisorite kvaliteedistandardi koostamine, kvaliteedigruppide registreerimine, ANSE Mutual Recgonitioni ülesannetega tegelemine (sh eetikakoodeks) ja koordineerimine, koostöö õppekavade töögrupiga. Standard kinnitati 11.2017 ühingu üldkoosolekul. Loomise aeg: 2013 Koordineeris: Piret Bristol

Konveretsid
Eesmärk: süsteemne olemasolu valdkonnapõhistel konverentsidel, konverentside korraldamine. 2012-2013
Koordineerisid: Piret Bristol, Kreet Aun