Eesti supervisiooni ja superviisor/coachi väljaõppekavade standardid

ESCÜ on üldkoosoleku otsusega (2015) kinnitanud standardid rahvuslikele supervisiooni/coachingu väljaõppe programmidele. Standardi kehtestamise eesmärk on ühtlustada Eestis korraldatavate väljaõpete kvaliteeti ja professionaalset taset. Standardid põhinevad rahvuslikul kogemusel ja ANSE standarditel. Standardid on üle vaadatud ja uuendatud 29.03.2019

ESCÜ väljaõppekavade komisjon aastal 2018-2021: Taimi Elenurm, Helena Ehrenbusch, Helve Saat ja Kai Rannastu
e-post: oppekavad@supervisioon.ee

STANDARDID
A. Tingimused väljaõppe programmile

 1. Progammi kestvus: min 2 aastat
  Tundide arv: min 300-375 ak/h, sh min. 60 ak/h coachingu väljaõpet.
  Supervisioon õppesuperviisoriga: min 45 ak/h, nii gurpi- kui individuaalne
 2. Väljaõppe sisu: kirjeldatud supervisiooni/coachingu väljaõppe moodulid, kus on eristatud kontakt-, iseseisva töö- ja praktikatunnid.  
 3. Lõputöö ja selle esitlus: kirjanduse ülevaade, uurimus, isikliku praktika reflekteerimine või nende omavaheline kombinatsioon; selle esitlemine/kaitsmine
 4. Lõpueksam: praktiline töö omandatud supervisiooni/coachingu oskuste demonstreerimiseks.
 5. Tunnistuse väljastamine: allkirjastatud väljaõppe korraldaja ja ESCÜ juhatuse esindaja poolt.

B. Tingimused õpilasele väljaõppe programmi vastuvõtuks

 1. Kõrgharidus: min. bakalaureuse kraad või selle dokumenteeritud ekvivalent väljaõppe pakkuja vastutusel. Erinevused kraadiõppega tasandatakse koolitusel osaleja poolt VÕTA – laadsete tegevuste tõestamisega 
 2. Töökogemus peale hariduse omandamist: min.4 aastat järjepidevat töökogemust
 3. Täiendkoolitus: tunnistused pikemates koolitustes osalemisest (kokku min 120 ak/h). Inimestel, kes astuvad väljaõppesse muudest valdkondadest kui inim- või sotsiaalteadused, eeldatakse kursusi temaatikast inimese psüühika, suhtlemisoskused jms.
 4. Kogemus superviseeritavana/coachitavana: osalemine supervisiooni/coachingu protsessis (min 30 ak/h), dokumenteeritud, vajalik superviisori kirjalik kinnitus.
  Võib olla korraldatud skriininguna väljaõppe korraldaja poolt neile, kel puudub varasem supervisiooni/coachingu kogemus.

C. Tingimused väljaõppe programmi põhiõppejõududele

 1. Eesti kodanikust põhiõppejõud omab ESCÜ kvaliteedistandardi 8. taset ja ta on varasemalt juhendanud väljaõppe programmi koostöös 8. kvaliteeditasemele vastavate superviisoritega või mentoriga või olnud programmis õppejõuks.

Õppejõu portfoolio sisaldab lisaks üldistele nõuetele:
a) grupidünaamika analüüsi ühe õppegrupi kohta;
b) refleksiooni õpetamise kogemusest.
Õppejõu portfoolio soovituslik maht on 25000 tähemärki.
Hindaja: kvaliteedigrupp, kes soovituslikult koosneb õppejõududest.

 1. Välismaa kodanikust õppejõud kuulub oma maa erialaühingusse ja omab õpetamiskogemist supervisiooni ja coaching´u vallas, sh õppe-
  superviisorina.

Hindamise protseduur

ESCÜ poolt õppekavale kinnituse ja tunnustuse saamiseks tuleb väljaõppe korraldajatel saata väljaõppe programm ESCÜ õppekavade komisjonile tutvumiseks aadressil oppekavad@supervisioon.ee min. 2 kuud enne kokkulepitud hindamise tähtaega.

Juba eksisteeriva väljaõppeprogrammi juurde lisatakse õppijate/lõpetanute tagasiside korjamise protseduuri kirjeldus.

Õppeprogrammide hindamisel on aluseks ESCÜ ja ANSE väljaõppekavade standardid, ECVision kompetentsid.

Koolitusmeeskond esitab õppeprogrammi kirjalikult. Seejärel saavad hindamisel osalejad esitada meeskonnale täpsustavaid küsimusi, tuua välja ebakõlasid, anda tagasisidet ja teha ettepanekuid. Pooled käsitlevad tehtud ettepanekuid hea tahte avaldusena, mis tuleneb osapoolte missioonist supervisiooni arendajatena.

ESCÜ tunnustust uuendatakse muudetud väljaõppe kava esitamise järel või uue algava väljaõppe grupi eel, lähtuvalt ESCÜ supervisiooni väljaõppekavade komisjoni kirjalikust otsusest, kinnitusega väljaõppe kava päises: „ESCÜ kinnitab ja tunnustab“