ESCÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
ESCÜ töötleb oma liikmete vabatahtlikult edastatud isikuandmeid isiku nõusoleku või seaduse alusel, mis on kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.
ESCÜ kogub järgmist tüüpi isikuandmeid:

 1. liikmete poolt vabatahtlikult ESCÜ-le avaldatud isikuandmed;
 2. liikme ja ESCÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad isikuandmed (nt liikmemaksu tasumisel);
 3. liikme enda poolt avalikustatud isikuandmed (nt kodulehel, sotsiaalmeedias, meedias);
 4. ESCÜ poolt loodud isikuandmete loendid (nt ESCÜ üritusel osalemise nimekiri).

Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida:

 1. küsitakse ESCÜ liikmekandidaadilt elektroonilise avalduse esitamisel ESCÜsse astumisel. Nendeks on liikmekandidaadi ees- ja perekonnanimi, ja kontaktandmed, mida ta ise enda vabal valikul esitab. Liikmeavalduse täitmisel on tulevane ESCÜ liige käesolevate põhimõtetega tutvunud ja nendega nõustunud vastava märke tegemisel kodulehel, avalduse juures viidatud kastikesse;
 2. küsitakse ESCÜ kvaliteedigrupi läbinud liikmelt vastava ankeedi alusel, millele vastamine on vabatahtlik.

Isikuandmete kogumise eesmärk on ühingu toimimise tagamine, sh liikmete registreerimine, liikmemaksude kogumine, ühiste tegevuste läbiviimine, erialase info jagamine.
Juurdepääs andmete töötlemiseks on selleks volitatud isikutel. Isikuandmeid töötleb ESCÜ juhatuse liige, kelle ülesandeks on:

 1. uute liikmete registreerimine,
 2. ühingu e-kirjavahetus,
 3. ühingu sisese infokirja koostamine ja saatmine liikmetele,
 4. ühingu kodulehe haldus,
 5. finantstehingute tegemine,
 6. või lähtuvalt ühingu tööplaanist erialase ja ühingut puudutava info kättesaadavuse parendamine ja sel eesmärgil liikmetega suhtlemine.

Isikuandmeid töötlevad lähtuvalt ESCÜ juhatuse tellimusest raamatupidaja ja IT lahenduse pakkuja. Isikuandmete töötlemise eest vastutab ESCÜ juhatus. Juhatuse liikmete kontaktid on leitavad ESCÜ kodulehel: http://supervisioon.ee/uhingust/juhatus/
Liikmel on igal ajal õigus:  

 • teatada ESCÜ-le oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta;
 • tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega;
 • nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
 • nõuda andmete kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti.

Isikuandmeid säilitatakse kuni liikme lahkumiseni ühingust või tema surma korral või nõusoleku tagasivõtmiseni. Isikuandmete töötlemisega seonduvad küsimused, taotlused või kaebused palume saata ESCÜ juhatusele e-posti aadressil juhatus@supervisioon.ee


Käesolevad põhimõtted on kinnitatud juhatuse otsusega kuupäevast 17.03.2019