I ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (Ühing) on liikmelisusel rajanev vabatahtlik mittetulundusühing.

1.2 Ühingu nimi on Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing. Ühingu nime lühend on ESCÜ. Ühingu nimi inglise keeles on Estonian Supervision and Coaching Association.

1.3 Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.4 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5 Ühing on iseseisev, eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevustes Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.6 Ühing vastutab oma kohustuste eest oma varaga. Ühing ega tema vara ei saa kuuluda teistele isikutele.

1.7 Ühingu tegevuse eesmärgiks on supervisiooni ja coachingu valdkonna arendamine, teavitustöö ning liikmete professionaalse arengu toetamine.

1.8 Oma eesmärgi saavutamiseks Ühing:

1.8.1 loob ja ajakohastab superviisori/coachi väljaõppe standardid lähtudes siseriiklikest ja ANSE nõuetest;

1.8.2 loob ja ajakohastab superviisorite ja coachide kvaliteedisüsteemi, koordineerib selle rakendamist;

1.8.3 kontrollib superviisori/coachi väljaõppe ja teiste vastavate koolituste vastavuse ESCÜ ja ANSE standardile ning kinnitab need;

1.8.4 korraldab litsentseerimisi;

1.8.5 tutvustab supervisiooni ja coachingut ning vahendab infot, annab välja trükiseid;

1.8.6 korraldab avalikke koolituskursusi, loenguid, konverentse, seminare ja muid üritusi;

1.8.7 määrab stipendiume, toetusi ja preemiaid;

1.8.8 teeb koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega;

1.8.9 asutab fonde, samuti muid organisatsioone ja ühinguid, sealhulgas tulunduslikke ühinguid, mille tegevus aitab kaasa Ühingu eesmärkide saavutamisele.

II ÜHINGU LIIKMED

2.1 Ühingu liikmeks võivad olla käesoleva põhikirja nõuetele vastavad üksikisikud, kes tunnistavad ja järgivad Ühingu põhikirja.

2.2 Ühingu liikme staatusi on 3: täisliige, kaasliige, auliige.

2.2.1    Täisliige on lõpetanud rahvusvahelistele standarditele vastava supervisiooni ja/või coachingu väljaõppe, diplomeeritud ja Ühingu kvaliteedinõuetele vastav isik.

2.2.2    Kaasliige on isik, kes soovib toetada Ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmist ja/või õpib supervisiooni või coachingu väljaõppes.

2.2.3    Auliige on isik, kellel on erilisi teeneid Ühingu tegevuse edendamisel. Auliikme nimetab üldkoosolek.

2.3 Liikmeks astuda soovija peab esitama kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele ning lisama avaldusele vähemalt ühe Ühingu liikme kirjaliku soovituse.

2.3.1    Isik, kes on esitanud juhatusele kirjaliku avalduse liikmeks astumise kohta, on kuni tema vastuvõtmise otsustamiseni liikmekandidaat.

2.4 Uue liikme vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liikmeks soovija tutvustab ennast üldkoosolekul isiklikult (kohapeal, Skype, video vms). Ühingu liikmeks vastuvõetud isik kantakse Ühingu liikmete nimekirja pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist.

2.5 Ühingu liige peab iga-aastaselt 31.märtsiks tasuma liikmemaksu, mille suuruse määrab Ühingu üldkoosolek.

2.6 Ühingust väljaastumiseks esitab liige Ühingu juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse. Juhatus kinnitab oma otsusega liikme väljaastumise avalduse esitamise järgneval Ühingu juhatuse koosolekul.

2.7 Kui liikmelisus lõpetatakse enne 30.juunit, peab liige tasuma pool ettenähtud liikmemaksust. Kui liikmelisus lõpetatakse pärast 30.juunit, peab ta tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest.

2.8 Ühingu liikme väljaarvamine Ühingu algatusel võib toimuda mõjuval põhjusel, mh alljärgnevate asjaolude esinemisel:

2.8.1    liige on olnud liikmemaksu tasumisega võlgnevuses üle 6 kalendrikuu;

2.8.2    liikme tegevus on vastuolus käesoleva põhikirjaga;

2.8.3    liige on olulisel määral kahjustanud Ühingu tegevust ja/või mainet.

2.9 Ühingust väljaarvamise p.2.8. toodud alustel otsustab Ühingu juhatus. Ettepaneku liikme väljaarvamiseks võib juhatuse kaudu üldkoosolekule arutamiseks esitada iga ühingu liige või organ, lisades ettepanekule p.2.8 fikseeritud asjaolude esinemist kinnitavad andmed.

2.10 Ühingust väljaarvatud liikmele peab juhatus viivitamatult kirjalikult teatama tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest.

2.11 Isik kustutakse Ühingu nimekirjast seoses tema surmaga.

2.12 Ühingu täisliikmel on õigus:

2.12.1  saada Ühingu juhatuselt informatsiooni Ühingus toimuva kohta;

2.12.2  kasutada kõiki käesoleva põhikirjaga ettenähtud Ühingu liikme õigusi;

2.12.3  võtta osa hääleõigusega Ühingu üldkoosolekust;

2.12.4  võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;

2.12.5  valida ja olla valitud Ühingu komisjonidesse, juhatusse, töögruppidesse;

2.12.6  soovitada Ühingu uusi liikmekandidaate.

2.13 Ühingu kaasliikmel on õigus:

2.13.1  saada Ühingu juhatuselt informatsiooni Ühingus toimuva kohta;

2.13.2  võtta osa ilma otsustava hääleõiguseta Ühingu üldkoosolekust;

2.13.3  võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;

2.13.4  võtta osa otsustavale hääletusele eelnevast meelsushääletusest;

2.14 Ühingu auliikmel on õigus osaleda kõigil Ühingu koosolekutel hääleõiguseta.

2.15 Ühingu liige on kohustatud:

2.15.1  tasuma liikmemaksu;

2.15.2  täitma käesoleva põhikirja nõudeid, samuti Ühingu üldkoosolekute ja juhatuse otsuseid;

2.15.3  käituma eetiliselt ja Ühingu eesmärgist lähtuvalt.

2.16. Ühingu üldkoosolekul on õigus kehtestada liikmetele täiendavaid kohustusi.

III ÜLDKOOSOLEK

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

3.2. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud mõne teise organi pädevusse.

3.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub Ühingu:

3.3.1    põhikirja muutmine:

3.3.2    juhatuse liikmete valimine;

3.3.3    komisjonide, töögruppide jms moodustamise otsustamine;

3.3.4    liikmete vastuvõtmine;

3.3.5    juhatuse või liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

3.3.6    juhatuse liikmete töö tasustamise korra kinnitamine;

3.3.7    liikmemaksu suuruse kehtestamine;

3.3.8    ühingu eelarve ning majandusaasta tulemuste kinnitamine;

3.3.9    ühingu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine.

3.4. Üldkoosolek toimub korralisena mitte vähem kui 1 kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus, teatades Üldkoosoleku toimumisest ning selle päevakorrast teavitab juhatus kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt 30 päeva ette.

3.5 Küsimusi, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik ühingu liikmed või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole ühingu liikmetest.

3.6 Üldkoosolek kutsutakse kokku erakorralisena, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest, samuti kui seda nõuavad  Ühingu huvid.

3.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 20% Ühingu täisliikmetest.

3.8. Üldkoosoleku ostus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.

3.9. Üldkoosolek otsustab 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete häälteenamusega:

3.9.1 põhikirja muutmise;

3.9.2 Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise;

3.9.3 Ühingu liikme vastuvõtmise.

3.10. Igal Ühingu täisliikmel on üks hääl. Üldkoosolekul võib Ühingu liige kirjalikult volitada  teist Ühingu liiget tema eest hääletama.

3.11 Ühingu liige võib koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude kohta anda oma hääle elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või koosoleku kestel. Elektrooniline hääletamine peab toimuma elektrooniliselt ning samas unikaalsel ja võltsimatul viisil, mis tähendab, et liikme hääl/tahteavaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Elektrooniliselt hääletanud liige loetakse koosolekul osalevaks.

3.12 Liikmete üldkoosoleku kohta peetakse protokolli.

IV JUHATUS

4.1 Ühingut juhib ja esindab juhatus, korraldab selle tööd üldkoosolekute vahelisel ajal ning esitab üldkoosolekule aastaaruande töötulemuste kohta.

4.2 Juhatuses on 3 (kolm) kuni 7 (seitse) liiget. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast presidendi. Ühingut  võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4.3 Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

4.4 Juhatuse koosolek kutsutakse kokku presidendi, juhatuse liikme või üldkoosoleku nõudmisel.

4.5 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline,  kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse  liikmete poolthäälteenamusega. Juhatuse koosoleku kohta peetakse protokolli.

4.6 Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata. Otsuse kavand saadetakse elektroonselt kõikidele juhatuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab esitama oma seisukoha. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas elektroonselt üle poole juhatuse liikmetest. Elektroonse hääletamise tulemustest teavitatakse kõiki juhatuse liikmeid.

V ÜHINGU VARA

5.1 Ühingu vara moodustub:

5.1.1 liikmemaksudest;

5.1.2 vabatahtlikest annetustest ja eraldistest;

5.1.3 publikatsioonide müügist;

5.1.4 põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tasuliste ürituste korraldamisest;

5.1.5 muudest seadusega lubatud laekumistest.

5.2. Ühingu vara ei kuulu Ühingu tegevuse ajal jagamisele Ühingu liikmete vahel.

5.3. Liikmemaksude suuruse kinnitab Ühingu üldkoosolek.

5.4. Liikmemaksude kogumisega ja arvestuse pidamisega tegeleb juhatus.

5.5. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

5.6. Ühingu lõpetamisel jaotatakse allesjäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele.

VI ÜHINGU LÕPETAMINE

6.1 Ühingu lõpetamine toimub Mittetulundusühingute seaduse ptk 5. alusel

Kinnitatud 10.märts 2017.a ESCÜ üldkoosolekul, muudatus (4.2) 28.09.2018 üldkoosolekul