EETIKAKOMISJONI TÖÖKORD

Valmis 14.06.2021

Vastu võetud ESCÜ üldkoosolekul 24.09.2021

Ülevaatamisele kuulub 2024 või lähtuvalt vajadusest.

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1 Eetikakomisjon lähtub oma töös “Inimõiguste deklaratsioonis” sätestatud põhimõtetest (ÜRO 10.12.1948);
  ESCÜ põhikirjast ja kehtivast seadusandlusest. Komisjon järgib oma töös ESCÜ eetikajuhiseid. Komisjon
  arvestab oma töös ESCÜ iga liikme individuaalsust, kohtleb kõiki ESCÜ liikmeid võrdsetel alustel ning ei ole
  kallutatud probleemide käsitlemisel ja lahendamisel.
  1.2 Eetika põhiprintsiipide järgimine on professionaalsuse esimene tingimus; komisjoni liikmed annavad oma
  panuse ESCÜ liikmeskonna teadlikkuse tõstmisele eetilistest põhiprintsiipidest.
 2. KOMISJONI TÖÖ EESMÄRK
  ESCÜ eetikakomisjoni (edaspidi eetikakomisjon) eesmärk on kirjalikes avaldustes esitatud juhtumitele
  võimalikult objektiivse hinnangu andmine; lisaks liikmeskonna eetiliste hoiakute kujundamine, nõustamine
  eetika küsimustes ning kaasa aitamine lahenduste leidmisele.
 3. KOMISJONILIIKMETE VALIMINE
  3.1. Eetikakomisjoni liikmed valib üldkoosolek. Eetikakomisjoni koosseis on kolme kuni viieliikmeline.
  Eetikakomisjoni liige kinnitatakse kolmeks aastaks.
  3.2. Eetikakomisjoni liikmekandidaadi staatust võib taotleda ESCÜ iga täisliige, kes soovib arendada
  eetikakomisjoni eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi. Liikmekandidaadi võivad esitada ka ESCÜ liikmed,
  kandidaadi nõusolekul.
  3.3. Eetikakomisjoni liikme tööperioodi lõppedes annab komisjon sellest juhatusele teada ja juhatus korraldab
  uue liikme valimise üldkoosolekul.
  3.4. Eetikakomisjonil on õigus kutsuda vajadusel (nt liikme taandumise) juurde ajutisi lisaliikmeid, kes on ESCÜ
  täisliikmed, konkreetsete juhtumite lahendamiseks. Ajutistele lisaliikmetele laienevad eetikakomisjoni liikme
  õigused ja kohustused konkreetse juhtumi arutelu piires.
  3.5. Eetikakomisjoni töövormiks on koosolek, kus valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.
  3.6. Eetikakomisjoni töökord, eetikajuhised ja eetikakomisjoni liikmed on nähtavad ESCÜ kodulehel.
 4. AVALDUSE MENETLEMISE PÕHIMÕTTED
  4.1. Juhtumi menetlusse andmiseks tuleb pöördujal esitada eetikakomisjonile digiallkirjastatud avaldus koos
  probleemi kirjeldusega. Menetlusse võetakse juhtumid, mis on seotud ESCÜ liikmete professionaalse
  tegevusega, mis rikuvad ESCÜ mainet ja ei ole kooskõlas ESCÜ põhikirja ega eetikajuhistega.
  4.2. Eetikakomisjoni esmane koosolek toimub kahe nädala jooksul avalduse laekumise kuupäevast.
  4.3. Eetikakomisjoni hinnang ja otsustamine probleemi lahenduseks toimub, kui koosolekust võtab osa
  vähemalt kolm eetikakomisjoni liiget.

4.4. Kirjalik hinnang ja otsus juhtumi kohta antakse kõigile osapooltele teada hiljemalt kahe kuu jooksul pärast
avalduse esitamist.
4.5. Eetikakomisjoni liikmetel on kohustus pidada kinni nõudest mitte jagada juhtumi kohta käivat
informatsiooni antud juhtumiga mitteseotud osapooltele, välja arvatud siis, kui seda nõuab seadus ja juhtumi
menetlemiseks tekib kolmandate osapoolte kaasamise vajadus.
4.6. Eetikakomisjoni liige ei või hinnangu andmisel osaleda ja peab taanduma, kui tal esineb huvide konflikt, mis
võib tekitada kahtlusi tema erapooletuses. Huvide konflikt võib olla seotud näiteks järgmiste juhtudega:
4.6.1. komisjoni liikme seotus juhtumiga ja/või selle osapooltega;
4.6.2. komisjoni liikme sugulus või mõni muu lähedase seotuse vorm avalduse esitajaga;
4.6.3. komisjoni liikme isiklik või mõni muu huvi avalduse esitaja probleemilahendusele hinnangu
andmisel, mis mõjutaks lõpptulemust.
4.7. Eetikakomisjon annab aru komisjoni tegevusest üks kord aastas, ühingu aasta viimasel üldkoosolekul
esitades üevaate pöördumiste arvust ja peamistest põhjustest.

 1. EETIKAKOMISJONI DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

5.1. Eetikakomisjoni kirjalikud hinnangud ja otsused juhtumi kohta allkirjastatakse ja säilitatakse ESCÜ
ametlikus virtuaalkaustas, millele on juurdepääs ainult eetikakomisjoni liikmetel.
5.2. Juhtumiga seotud töödokumente säilitatakse kolm aastat alates otsuse kuupäevast ESCÜ ametlikus
virutaalkaustas, millele on juurdepääs ainult eetikakomisjoni liikmetel.