Professionaalne ehk valdkondade ülene supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. Supervisiooni juhib väljaõppinud superviisor.

Supervisooni eesmärke

 • lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, sh klienditöös, meeskonnas, organisatsioonis

  • töötaja vaimne tervis, sh läbipõlemise ennetamine

  • eluterve töökultuuri loomine, arendamine, hoidmine

  • professionaalse identiteedi kujundamine

  • elukestva õppimise toetamine

  Supervisiooni tulemusel

  • luuakse selgust ja leitakse lahendusi

  • toimub erialaste oskuste tõhusam kasutamine

  • paraneb töö kvaliteet

  • taastub inimese töövõime ja kasvab töörõõm

  Supervisioon on ennekõike suunatud erinevate erialade esindajatele, juhtidele ja spetsialistidele, kes töötavad inimestega, sh politseinikud, sotsiaaltöötajad, tegevusjuhendajad, hooldajad ja tugiisikud, õpetajad, tugispetsialistid, arstid, õed, psühholoogid ja psühhiaatrid, psühhoterapeudid, nõustajad, coachid, jne.

  Professionaalne superviisor 

  • on läbinud rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele vastava väljaõppe ning lähtub oma tegevuses ESCÜ eetika juhistest

  • on vaba elukutse esindaja, mis tagab vajaliku neutraalsuse

  • on kompetentne juhtima supervisiooni protsessi, mis toetab klienti tema seatud eesmärgi saavutamisel

  Individuaalne supervisioon, sh meeskondade juhid

  Temaatika

  • isiklikud töötegevused, rollid, professionaalne identiteet

  • keerulised töösituatsioonid ja/või inimesed

  • erialane areng

  • osaleja enda toodud küsimused, probleemid või soovid

  Kestus keskmiselt 1 – 1,5h või lähtuvalt kokkuleppest

  Meeskonnad, grupid, võtmeisikud

  Temaatika

  • töö juhtumitega

  • keeruliste olukordade lahendamine

  • tõhus töökorraldus ja toimimine, sh struktuurid, rollid, ülesanded, ootused ja võimalused

  • meeskonna poolt toodud teemad, näit areng, produktiivsus, emotsioonide ventileerimine

  Meeskond või grupp koosneb sama tasandi spetsialistidest või inimestest, kes töötavad ühise eesmärgi nimel. Ühe kohtumise kestus 1,5-3h või lähtuvalt kokkuleppest.

  Organisatsiooni supervisioon

  Organisatsiooni supervisiooni puhul töötatakse organisatsiooni võtmeisikutega. Fookuses on sageli organisatsiooni missioon, visioon ja põhiväärtused, seatud eesmärgid ja nende saavutamise võimalused; organisatsioonis vajalike muudatuste defineerimine ja juhtimine.

  Organisatsiooni supervisiooni puhul toimub töö mitmel tasandil: nii individuaalselt kui kogu kollektiiviga, vahetutel kohtumisel ja elektrooniliste kanalite kaudu