Professionaalne ehk valdkondade ülene supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. Supervisiooni juhib väljaõppinud superviisor.

Supervisooni eesmärke

 • lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, sh klienditöös, meeskonnas, organisatsioonis

  • töötaja vaimne tervis, sh läbipõlemise ennetamine

  • eluterve töökultuuri loomine, arendamine, hoidmine

  • professionaalse identiteedi kujundamine

  • elukestva õppimise toetamine

  Supervisiooni tulemusel

  • luuakse selgust ja leitakse lahendusi

  • toimub erialaste oskuste tõhusam kasutamine

  • paraneb töö kvaliteet

  • taastub inimese töövõime ja kasvab töörõõm

  Supervisiooniteenust kasutavad peamiselt juhid ja spetsialistid, kes töötavad inimestega, sh sotsiaaltöötajad, õpetajad, psühholoogid ja trapeudid, nõustajad, tegevusjuhendajad, politseinikud, coachid.

  Professionaalne superviisor 

  • on läbinud rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele vastava väljaõppe ning lähtub oma tegevuses ESCÜ eetika juhistest

  • on vaba elukutse esindaja, mis tagab vajaliku neutraalsuse

  • on kompetentne juhtima supervisiooni protsessi, mis toetab klienti tema seatud eesmärgi saavutamisel

  Individuaalne supervisioon, sh meeskondade juhid

  Temaatika

  • isiklikud töötegevused, rollid, professionaalne identiteet

  • keerulised töösituatsioonid ja/või inimesed

  • erialane areng

  • osaleja enda toodud küsimused, probleemid või soovid

  Kestus keskmiselt 1 – 1,5h või lähtuvalt kokkuleppest

  Meeskonnad, grupid, võtmeisikud

  Temaatika

  • töö juhtumitega

  • keeruliste olukordade lahendamine

  • tõhus töökorraldus ja toimimine, sh struktuurid, rollid, ülesanded, ootused ja võimalused

  • meeskonna poolt toodud teemad, näit areng, produktiivsus, emotsioonide ventileerimine

  Meeskond või grupp koosneb sama tasandi spetsialistidest või inimestest, kes töötavad ühise eesmärgi nimel. Ühe kohtumise kestus 1,5-3h või lähtuvalt kokkuleppest.

  Organisatsiooni supervisioon

  Organisatsiooni supervisiooni puhul töötatakse organisatsiooni võtmeisikutega. Fookuses on sageli organisatsiooni missioon, visioon ja põhiväärtused, seatud eesmärgid ja nende saavutamise võimalused; organisatsioonis vajalike muudatuste defineerimine ja juhtimine.

  Organisatsiooni supervisiooni puhul toimub töö mitmel tasandil: nii individuaalselt kui kogu kollektiiviga, vahetutel kohtumisel ja elektrooniliste kanalite kaudu